วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 1,906 view

คำแนะนำกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

 

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยในมณฑลซานตงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ภาวะปกติ

1. เมื่อเดินทางมาถึงมณฑลซานตง หากท่านพำนักอยู่ระยะยาว ขอให้ท่านรายงานตัวกับสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทย (Click ที่นี่) เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถแจ้งข่าวสารและข้อแนะนำในการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

2. สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถเริ่มให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านได้เมื่อหนังสือเดินทางของท่านจะหมดอายุภายใน 1 ปี

3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

4.  ติดต่อเพื่อนคนไทยและติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ (www.thaiembassy.org/qingdao) และ Facebook

(www.facebook.com/thaiqingdao) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเครือข่ายของคนไทย

5. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน และติดไว้ในที่ที่สามารถค้นหาได้สะดวก

 

เมื่อมีสิ่งบอกเหตุว่าอาจเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือภาวะฉุกเฉิน

1. เตรียมหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางและทรัพย์สินมีค่าให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น

2. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

3. ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ (www.thaiembassy.org/qingdao) และ Facebook (www.facebook.com/thaiqingdao) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเครือข่ายของคนไทยอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญ ควรติดต่อกลุ่มเพื่อนคนไทยให้รับทราบว่า ตนเองและครอบครัวพักอยู่ที่ใด และจะติดต่อได้อย่างไร

4. สำรองอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

6. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนและครอบครัว โดยบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง

 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1.ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ (www.thaiembassy.org/qingdao) และ Facebook (www.facebook.com/thaiqingdao) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดเวลา หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (๑๗๖ ๖๗๕๑ ๒๗๑๔) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทันทีเพื่อขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติตน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจแนะนำโดยขึ้นอยู่กับกรณี ดังนี้

     (1) อยู่แต่ในที่พักอาศัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

     (2) เดินทางออกนอกพื้นที่หากจำเป็น

     (3) ไปรวมที่จุดนัดหมายที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนด

2. สำหรับคนไทยในเมืองชิงต่าว จุดนัดหมายที่สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจแนะนำในเหตุการณ์ฉุกเฉิน คือ

                  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (Royal Thai Consulate-General, Qingdao)

                  15 Floors, Unit 1504-05 Shangri-La Center Tower,

                  No. 9 Xiang Gang Zhong Road, Qingdao, PRC 266071. China

                  หมายเลขติดต่อ   +(86-532) 6887 - 7038 , 6887 - 7039