1,633 view

ลงทะเบียนคนไทย

       สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอยู่ในมณฑลซานตง ลงทะเบียนคนไทยในต่างแดน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงการให้บริการและคุ้มครองคนไทยในกรณีฉุกเฉิน ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏด้านล่างนี้ และเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาสแกน/ถ่ายภาพแบบฟอร์มส่งไปยังอีเมล [email protected]

       ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และจะนำมาใช้เฉพาะในราชการ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของท่านเท่านั้น อาทิ กรณีที่ท่านต้องได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉิน การเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และการจัดทำแผนอพยพคนไทยในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

แบบฟอร์มสำหรับคนไทยที่พำนักในมณฑลซานตง_-_ธ.ค._2565