การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. บุคคลที่อยู่ต่างประเทศ

- กรณีบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถมาลงบัญชีฯ ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลอื่นที่อยู่ในประเทศซึ่ง
บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งขอลงบัญชีทหารกองเกินแทนภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

- กรณีบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ลงบัญชีทหารกองเกิน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงบัญชีฯ และเลยระยะเวลาที่กำหนด จะต้องไปลงบัญชีฯ ด้วยตนเองเท่านั้น ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนา บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เนื่องจากผู้มีหน้าที่ลงบัญชีฯ ต้องไปสถานีตำรวจพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับโทษปรับเป็นเงิน 100 บาท (ไม่จำคุก) หากผู้มีหน้าที่ลงบัญชีฯ ไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าปรับดังกล่าว จนกระทั่งสัสดีอำเภอยกเรื่องต่อศาลเพื่อดำเนินคดีแล้ว ผู้มีหน้าที่ลงบัญชีฯ จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ขั้นตอนการขอรับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแบบใหม่

2.1 นักศึกษาขอหนังสือรับรองการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
- หนังสือรับรองฯ ต้องเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
- หนังสือรับรองฯ ต้องมีตราสถานศึกษาอยู่บนหัวกระดาษ
- หนังสือรับรองฯ ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า นักศึกษากำลังศึกษาในระดับ คณะ สาขาวิชา สถานศึกษาใด
  และวิชาที่ศึกษามีหลักสูตรกี่ปี หรือปีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
- หนังสือรับรองฯ ต้องมีชื่อและเบอร์ติดต่อ จนท. ของ สนง. ที่ออกหนังสือรับรองฯ
- หนังสือรับรองฯ ต้องมีตราประทับของสถานศึกษา

หมายเหตุ : หากทางสถานศึกษาออกหนังสือรับรองเป็นภาษาจีนอย่างเดียว นักศึกษาต้องนำไปแปลและรับรอง
คำแปลกับสำนักงานโนตารีพับลิค
(公证处)และทำการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ/สำนักงานการต่างประเทศ

(外事办公室) ตามขั้นตอนเดิม ก่อนที่จะมาขอยื่นเรื่องกับ สกญ.

2.2 นักศึกษานำหนังสือรับรองการศึกษา ไปแปลเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มของ สกญ.
(นักศึกษาแปลเองได้ รับรองเองได้ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ให้เขียนตัวบรรจงได้) และจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือเดินทาง
- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.
9)
- สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.
35) ถ้ามี

2.3 นักศึกษาเดินทางมายื่นเรื่องขอหนังสือรับรองฯ ที่ สกญ. ด้วยตนเอง
- กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง โดยต้องระบุว่าประสงค์จะขอผ่อนผันกี่ปี

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาโทรนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

2.4 สกญ. ออกหนังสือรับรอง ถึงผู้ว่าฯ เย็บเอกสารประกอบรวมเล่มพร้อมประทับตรา สกญ. ในหนังสือรับรองฯ

2.5 ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือรับรอง