วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 82 view

ข้อมูล/บริการสำหรับคนไทย

Consular Service

 

หนังสือเดินทาง

กรุณานัดหมายล่วงหน้าทางหมายเลขโทรศัพท์ + (86-532) 6887-7038 เลือกบริการคนไทย หรืออีเมล [email protected] และส่งข้อมูลเบื้องต้น เช่น สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ไปยังอีเมลด้านบนนี้

ทั้งนี้ ในวันนัดหมาย กรุณานำเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันมาด้วย

เวลาให้บริการ: จันทร์-ศุกร์  09.30 - 11.30 น. และ 14.00 - 16.00 น.

 

การขอหนังสือเดินทางใหม่

          ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางแก่บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

          1.  กรณีผู้ขอบรรลุนิติภาวะแล้ว

                ให้มายื่นคำขอทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองโดยมีหลักฐานและเอกสารประกอบ ดังนี้

     1. แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป)

     2. หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

     3. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

     4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

     5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด

     6. สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากมี)

               ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน นับจากวันมาติดต่อ ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนำใบเสร็จฯ และหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย

 

ค่าธรรมเนียม: สำหรับหนังสือเดินทาง อายุการใช้งาน 5 ปี    350 หยวน   (เงินสด)

                                                  อายุการใช้งาน 10 ปี  500 หยวน  (เงินสด)

นังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และ 10 ปี ไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ในหนังสือเดินทางได้

ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

• หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการใน

  ทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้ 

  (หรือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติในประเทศไทยไปดำเนินการแทนได้)

• ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

• ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กรณีผู้ขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ

                     บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรืออายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นคําขอด้วยตนเองโดยมีบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเดินทางมาให้ความยินยอมด้วย พร้อมหลักฐานและวิธีการ ดังนี้

               1. เอกสารของบุตร

                        1.1 แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะกรอกข้อมูลให้โดยคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการต่อไป)

                        1.2 หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการบันทึกรายการแก้ไข)

                        1.3 สำเนาสูติบัตร 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัว)

                        1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)

                        1.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน) 1 ชุด

                    2. เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นคนไทย

                  2.1 สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด

                        2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

               2.3 สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

               2.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)

               2.5 สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด (หากสมรสหรือหย่า)

                   3. เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นชาวต่างชาติ

                       3.1 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด

              3.2 สำเนาใบทะเบียนสมรสไทย 1 ชุด (หากจดทะเบียนสมรส)

                   ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน นับจากวันมายื่นเรื่อง เดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนำใบเสร็จและหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย

ค่าธรรมเนียม 350 หยวน (เงินสด)

หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ในหนังสือเดินทางได้

• กรณีที่บุตรได้สัญชาติจีนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของจีนกำหนดว่าบุตรจะไม่สามารถถือสัญชาติอื่นได้ หากปรากฎหลักฐานว่ามีการถือสัญชาติอื่น อาทิ มีหนังสือเดินทางของไทย อาจถูกถอนสัญชาติจีนได้

• บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากบิดามารดาต้องลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางของบุตรต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของบุตรลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

• กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้ยื่นคำร้องขอใบยินยอมที่อำเภอในประเทศไทยหรือที่กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน (หากอยู่ต่างประเทศ ให้ยื่นขอที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศที่พำนักอยู่ได้) แล้วจึงนำมายื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร

• กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว

• ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

• ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

3. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

                  ระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจีน กรณีหนังสือเดินทางสูญหายจะต้องดำเนินการ ดังนี้

                  1. ผู้ทำหนังสือเดินทางหายจะต้องไปขอรับหนังสือลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเข้าพักที่โรงแรมหรือ บ้านพักจากโรงแรมที่พัก หรือสถานีตำรวจในเขตท้องที่บ้านพัก

                  2. จากนั้น นำหนังสือลงทะเบียนดังกล่าว ไปแจ้งความหนังสือเดินทางหายที่สถานีตำรวจในเขตท้องที่ที่หนังสือเดินทางหาย

                  3. นำใบแจ้งความและหนังสือลงทะเบียนฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ใบอนุญาตทำงาน หนังสือยืนยันการทำงาน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ฯลฯ (สำหรับผู้ที่มาพำนักชั่วคราวในประเทศจีน) หากเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยด้วย ไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน เพื่อติดต่อขอรับใบแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Confirmation of Reporting the Loss of Passport) ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่สามารถออกเอกสารเดินทางใหม่ให้ได้ในทันที

                  4. นำใบแจ้งหนังสือเดินทางหาย (Confirmation of Reporting the Loss of Passport) ที่ได้รับดังกล่าว มายื่นแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อไป

                  5. นำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปที่สถานีตำรวจในเขตบ้านพัก เพื่อลงทะเบียนการเข้าอยู่อาศัย

                      หมายเหตุ: เอกสาร Confirmation of Reporting the Loss of Passport มีอายุการใช้งาน 30 วัน สำหรับผู้ที่ต้องดำเนินเรื่อง Residence Permit จะต้องรีบติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอรับหนังสือเดินทางใหม่ ภายใน 30 วัน จากนั้นจึงนำ Confirmation of Reporting the Loss of Passport และหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปทำเรื่องขอให้ออก Residence Permit ใหม่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก Residence Permit ให้ ตามระยะเวลาที่คงเหลือของใบอนุญาตเดิม ขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

                  6. กรณีที่เดินทางมาท่องเที่ยวและจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย

                      6.1. ให้นำใบแจ้งหนังสือเดินทางหายที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกให้ มายื่นขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (หรือหนังสือสำคัญประจำตัว C.I. เดิม) ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป (ไม่มีค่าธรรมเนียม) เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางที่หาย (มีอายุ 1 เดือน) ซึ่งผู้มาแจ้งสามารถรอรับเอกสารไปได้ทันที

                      6.2. นำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน และหนังสือลงทะเบียนฯ ที่โรงแรมออกให้กลับไปยื่นขอวีซ่าขาออก ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้ง (ใช้เวลา 1 วันทำการ) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย ถ้าต้องการขอบริการด่วนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ต้องแสดงหลักฐานบัตรโดยสารเครื่องบินยืนยันวันเดินทางกลับ

 ค่าธรรมเนียม   หนังสือเดินทางฉุกเฉิน  100 หยวน (เงินสด)

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอหนังสือเดินทางได้ ที่นี่