7,655 view

การรับรองเอกสาร

กรุณานัดหมายล่วงหน้าทางอีเมล [email protected] โดยแจ้งรายละเอียดและจำนวนของเอกสารที่จะนำไปรับรอง พร้อมทั้งระบุ ชื่อ-สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไปยังอีเมลด้านบนนี้

ทั้งนี้ ในวันนัดหมาย กรุณานำเอกสารดังกล่าวมาด้วย

 

การรับรองเอกสาร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นจีน

2. การรับรองคำแปลเอกสารภาษาจีนเป็นไทย

3. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร โดยรับรองเฉพาะลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

 

รายละเอียดของการรับรองเอกสารแต่ละประเภท มีดังนี้

1. การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นจีน

            สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีนสำหรับเอกสารราชการไทย ได้แก่

           - เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

           - เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียน รับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรองที่อำเภอออกให้ ฯลฯ

           - เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ

           - เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไทย ฯลฯ

ข้อแนะนำ

           - ในการรับรองคำแปล ผู้ร้องจะต้องจัดทำคำแปลภาษาจีนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นที่มีความรู้เป็นผู้แปลก็ได้ โดยต้องพิมพ์มาให้เรียบร้อย และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ผู้ร้องสามารถ download แบบฟอร์มได้จาก Click ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ

           - เอกสารราชการที่นำมารับรองคำแปลจะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น หากต้นฉบับเป็นสำเนา ต้องเป็นสำเนาที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากหน่วยราชการไทย เช่น สำนักงานเขต/อำเภอ แล้วเท่านั้น 

 

การยื่นคำร้อง 

           - ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หากยื่นแทนเจ้าของเอกสาร ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

           - กรอกคำร้องนิติกรณ์ ยื่นพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน Click ที่นี่ สำหรับแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ 

           - เอกสารต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด

           - เอกสารต้นฉบับคำแปลภาษาจีน พร้อมสำเนา 1 ชุด

           - ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 125 หยวน (รับเฉพาะเงินสด)

 

2. การรับรองคำแปลเอกสารภาษาจีนเป็นไทย

           สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถรับรองคำแปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย สำหรับเอกสารที่แปลจากต้นฉบับที่ทางการจีนออกให้เท่านั้น ได้แก่

            - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

            - เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบคำสั่งศาลเรื่องหย่า รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

            - เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

            - เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ

 

การยื่นคำร้อง 

            - ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

            - กรอกคำร้องนิติกรณ์ Download แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ ยื่นพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน

            - เอกสารต้นฉบับภาษาจีนที่ผ่านการรับรองจาก 1) Notary Service Office: 公证处 และ 2) รับรองนิติกรณ์ที่สำนักงานต่างประเทศของแต่ละเมือง:认证 พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าแรก-หน้าสุดท้าย)

            - เอกสารต้นฉบับคำแปลภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

            - ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 125 หยวน (รับเฉพาะเงินสด)

 

 3. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร 

            สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อ (บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น) ในเอกสารราชการและเอกสารทั่วไป เช่น

            - หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

            - หนังสือให้ความยินยอมให้คู่สมรสทำธุรกรรมทางการเงิน

            - หนังสือมอบอำนาจต่าง ๆ  เป็นต้น

 

การยื่นคำร้อง 

           - ยื่นคำร้องด้วยตนเอง

           - กรอกคำร้องนิติกรณ์ Download แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์

           - เอกสารหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือมอบอำนาจที่จะเซ็น พร้อมสำเนา 1 ชุด

           - หนังสือเดินทางไทย 

           - บัตรประจำตัวประชาชน 

           - สำเนาบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน พร้อมสำเนา 2 ชุด

           - ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 125 หยวน (รับเฉพาะเงินสด)

 

หมายเหตุ 

  • การแปลและรับรองที่สำนักงาน Notary Public(公证处) ประจำเมืองที่อยู่ จะได้รับเอกสาร 公证书 
  • จากนั้น นำ 公证书 ไปทำนิติกรณ์ที่สำนักงานต่างประเทศของแต่ละเมืองนั้น ๆ(外事办) หรือที่เรียกว่า “单认证”
  • และนำ 公证书 ที่ผ่านการทำ “单认证” แล้ว มาทำนิติกรณ์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ หรือที่เรียกว่า “双认证”

 

 

เอกสารอื่น ๆ

          กรณีมีความประสงค์ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองเอกสารจากไทยเพื่อใช้ในประเทศจีน ผู้ร้อง จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองนิติกรณ์และแปลที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล (หรือจุดบริการที่กรมการกงสุลกำหนดกำหนด) ก่อน เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีอำนาจในการรับรองเอกสารโดยตรง

          ตัวอย่าง เช่น

  • เอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว และเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนสกุล หนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น
  • เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชีงบดุล ใบเสร็จชำระภาษี เป็นต้น
  • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น
  • เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารสัญญา หรือเอกสารทางศาล หนังสือมอบอำนาจ ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น