CPI ปี 2563 ของมณฑลซานตง ขยายตัว 2.8%

CPI ปี 2563 ของมณฑลซานตง ขยายตัว 2.8%

2 มี.ค. 2564

130 view

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานสถิติมณฑลซานตงได้เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI)  ในปี 2563 ปรับขยายตัวขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยในเขตเมืองขยายตัวร้อยละ 2.5 และในเขตชนบทขยายตัวร้อยละ 3.6

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ CPI ของปี 2563 ได้แก่

1. อัตราเพิ่มขึ้นของราคาหมวดอาหารลดต่ำลงกว่าปีก่อนหน้า
ในเดือนมกราคม 2563 ราคาหมวดอาหารสูงขึ้นร้อยละ 24.4 ส่งผลให้ CPI ขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.8 และลดลงในเดือนพฤศจิกายนร้อยละ 3 ส่งผลให้ CPI ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.7 และเมื่อหักหมวดอาหารสดและพลังงานออก ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ขยายตัวขึ้นเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 1.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และตลอดปี 2563 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.9 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดผู้บริโภคโดยรวมมีเสถียรภาพ

2. อัตราเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อหมูลดต่ำลงกว่าปีก่อนหน้า
ราคาเนื้อหมูส่งผลกระทบต่อ CPI ปี 2563 มากที่สุด โดยเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์ราคาเนื้อหมูพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 148.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าและลดลงในเดือนตุลาคมร้อยละ 4.1 ส่งผลให้ CPI ลดลง และหลังจากการกลับมาทำงานของสายการผลิตเนื้อหมูฟื้นตัวคงที่ ตลอดปีรวมมีหมูในฟาร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และปริมาณการผลิตเนื้อหมูเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4

3. ราคาหมวดบริการไม่มีสิ่งดึงดูดให้ราคาสูงขึ้น
อุตสาหกรรมบริการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุด โดยเฉพาะการบริการในธุรกิจที่มีการรวมตัวของผู้คน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น ซึ่งการบริโภคในหมวดบริการฟื้นตัวช้ากว่าหมวดอื่น ๆ ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นช้า ทั้งนี้ ราคาหมวดบริการปรับตัวขึ้น-ลงไม่เกินร้อยละ 1.4 และตลอดปีเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4

หมายเหตุ
– ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คือ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจำนวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งเทียบกับปีฐาน (ปีที่กำหนดให้ดัชนีมีค่าเท่ากับ 100)
– ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่หักสินค้าในหมวดอาหารสดและพลังงานออก

แหล่งที่มา
http://news.iqilu.com/shandong/yaowen/2021/0119/4758072.shtml