ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 11/2563 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 11/2563 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) จำนวน 1 อัตรา

10 ก.ย. 2563

117 view

        ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งประจำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้       

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

    1.1 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของข้าราชการ

สถานกงสุลใหญ่ฯ

    1.2 ติดตาม ค้นคว้า แปล และวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวการเมืองและเศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจของมณฑลซานตง เพื่อจัดทำข่าว บทความ บทวิเคราะห์ หรือบทสัมภาษณ์

    1.3 ติดต่อประสานราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีนและไทยที่เกี่ยวข้อง

    1.4 แปลเอกสารภาษาไทย-จีน

    1.5 ช่วยทำหน้าที่ล่ามภาษาไทย-จีน

    1.6 ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติ

    2.1 สัญชาติไทย

    2.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม่จำกัดสาขา หากเป็นสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    2.3 มีความสามารถพูด อ่าน เขียน โดยใช้ภาษาไทยและจีนได้ดีมาก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

    2.4 สามารถพิมพ์ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

    2.5 มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

    2.6 สามารถค้นคว้าวิจัยข้อมูลอย่างแม่นยำรวดเร็ว และมีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้

    2.7 มีทัศนคติในเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตบริการ

    2.8 หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                 

3. อัตราเงินค่าจ้าง เดือนละ 5,120 หยวน ค่าอาหารกลางวันเดือนละ 400 หยวน และเงินรางวัลประจำปี 1 เดือน

4. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - 7 ตุลาคม 2563

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

   5.1 ใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 ½ นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

   5.2 ประวัติย่อ (Resume)

   5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1ฉบับ

   5.4 สำเนา Transcript แสดงผลการเรียนระดับปริญญา จำนวน 1 ฉบับ

   5.5 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

   5.6 สำเนาผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ ระดับ 5 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี

   5.7 สำเนาเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา (หากมี) อาทิ ผลการทดสอบวัดระดับ TOEFL Portfolio ฯลฯ

   5.8 หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมี)

   ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานข้างต้น โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาหลักฐานข้อ 5.3 – 5.8

6. วิธีการคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

7. ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 ไปที่

    Royal Thai Consulate-General, 15 Fl. Unit 1504-1505, Shangri-la Center Tower,  

    No. 9, Xiang Gang Zhong Road, Qingdao, PRC. 266071

    หรือ Email office.TAO@mfa.mail.go.th

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (86) 532-6887-7038 / 7039

เอกสารประกอบ

ประกาศ_11-2563_รับสมัคร_ผู้ช่วยดำเนินการ_การเมือง_ศก.pdf
ใบสมัครงาน.pdf