ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 12/2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล (1)

10 ก.ย. 2563

194 view

     ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงาน  จ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ

    1.1 ปฏิบัติงานฝ่ายวีซ่า กงสุล พัสดุ ถุงเมล์ทางการทูต

    1.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีนและไทยที่เกี่ยวข้อง

    1.3 ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทยในมณฑลซานตง

    1.4 จัดทำหนังสือราชการภาษาจีนและไทย

    1.5 ทำหน้าที่แปลเอกสารภาษาไทย - จีน

    1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติ

    2.1 สัญชาติไทยหรือจีน

    2.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

    2.3 มีทักษะการใช้ภาษาจีนและภาษาไทยในระดับปฏิบัติงานได้

    2.4 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการให้บริการผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ

    2.5 สามารถทำงานล่วงเวลา วันหยุดราชการ

3. อัตราเงินค่าจ้าง เดือนละ 6,000 หยวน (ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกด้านแล้ว)

4. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - 7 ตุลาคม 2563

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

    5.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 ½ นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

    5.2 ประวัติย่อ (Resume)

    5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้าน

    5.4 สำเนา Transcript แสดงผลการเรียนระดับปริญญา จำนวน 1 ฉบับ

    5.5 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

    5.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมี)

    ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานตามปรากฏด้านบน โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาหลักฐานข้อ 5.3 – 5.6

6. วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์

7. ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5 ไปที่

   Royal Thai Consulate-General, 15 Fl. Unit 1504-1505, Shangri-la Center Tower,  

   No. 9, Xiang Gang Zhong Road, Qingdao, PRC. 266071

   หรือ Email office.TAO@mfa.mail.go.th

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (86) 532-6887-7038 / 7039

 

เอกสารประกอบ

ประกาศ_12-2563_รับสมัคร_ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล_(1).pdf
ใบสมัครงาน.pdf