วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 54 view

วันเวลาทำการ  :    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ฝ่ายวีซ่า  :  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 11.30 น. (ยื่นเอกสาร) และเวลา 14.00 น. - 16.00 น. (คืนเอกสาร)

                   

 

Working hours :  Monday to Friday 09.00 – 12.00 hrs. and 13.00 – 17.00 hrs.

Visa section  :  Working hours: 09.30 – 11.30 hrs. (summit application) and  14.00 - 16.00 hrs. (return application)