วันเวลาทำการ  :    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ฝ่ายวีซ่า  :  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 11.30 น. (ยื่นเอกสาร) และเวลา 14.00 น. - 16.00 น. (คืนเอกสาร)

                   ระยะเวลาการขอวีซ่าใช้เวลาทำการ 3 วัน  (เช่น หากผู้ร้องยืนคำขอวีซ่าในวันศุกร์ จะได้รับเล่มหนังสือเดินทางในวันพุธถัดไป)

 

Working hours :  Monday to Friday 09.00 – 12.00 hrs. and 13.00 – 17.00 hrs.

Visa section  :  Working hours: 09.30 – 11.30 hrs. (summit application) and  14.00 - 16.00 hrs. (return application)

The processing of all kinds of visa will take 3 working days (e.g. if you submit a visa application on Friday, you will get your passport and visa back next Wednesday)