วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 206 view

Contact Information

 

ที่อยู่ / Address.  :  No. 9 Xiang Gang Zhong Road, Unit 5104-5, Office Tower,  Shangri-La Centre, Qingdao, 266071. China

หมายเลขติดต่อ / Tel.  :    (+86-532) 6887 - 7038 , 6887 - 7039

หมายเลขโทรสาร / Fax.  :   (+86-532) 6887 - 7036

Email:  [email protected] (visa section) / [email protected] 

วันเวลาทำการ  :    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. – 17.00 น.

ฝ่ายวีซ่า  :  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 11.30 น. (ยื่นเอกสาร)  และ  14.00 - 16.00 น. (คืนเอกสาร)

                   ระยะเวลาการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ  (เช่น หากผู้ร้องยื่นคำขอวีซ่าในวันศุกร์ จะได้รับเล่มหนังสือเดินทางในวันอังคาร)

 

Working hours: Monday to Friday 09.00 – 12.00 hrs. and 13.00 – 17.00 hrs.

Visa section: Working hours: 09.30 – 11.30 hrs. (submit the application) and  14.00 - 16.00 hrs. (return application)

The processing of Tourist visa will take 3 working days (e.g. if you submit a visa application on Friday, you will get your passport and visa back next Tuesday)