การจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548 ซึ่งมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ ครั้งที่ 1/ 2548 เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2548 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง

                   กระทรวงการต่างประเทศได้มีประกาศกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 กำหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กำหนดให้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นส่วนราชการภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

                   ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 กำหนดเขตอาณาให้สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว มีเขตอาณาครอบคลุมมณฑลซานตง ในเดือนมีนาคม 2557 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างกัน รับรองการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นสถานกงสุลใหญ่แห่งที่ 9 ของไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

                   กระทรวงการต่างประเทศได้แต่งตั้งนางสาววนิดา คุตตวัส มาดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว คนแรก เพื่อเตรียมการจัดตั้งสำนักงานและการเปิดทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างเป็นทางการ

                   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครจี่หนาน มณฑลซานตงอย่างเป็นทางการ ได้ทรงประกอบพิธีเจิมตราครุฑประจำที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ถือเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงสุดแก่ข้าราชการประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว