วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2566

| 1,835 view

บัตรประชาชน

 

คนไทยบัตรประชาชนในจีน

คลิ๊กที่นี่ เพื่อรับชมคลิป

 

 

กรุณานัดหมายล่วงหน้าทางหมายเลขโทรศัพท์ + (86-532) 6887-7038 เลือกบริการคนไทย หรืออีเมล [email protected] และส่งข้อมูลเบื้องต้น เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไปยังอีเมลด้านบนนี้

ทั้งนี้ ในวันนัดหมาย กรุณานำเอกสารที่เกี่ยวข้องและบัตรประชาชนปัจจุบัน มาด้วย

เวลาให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ 14.00 - 16.00 น.

 

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

  1. คนไทยที่มีบัตรประชาชนไทยอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือมีการแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
  2. ผู้ขอทำบัตรประชาชนไทยจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
  3. ผู้ขอทำบัตรประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
  4. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น
  5. ท่านไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหายและมีหลักฐานมาแสดง)

 

 

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณี หลักฐานที่ใช้ ค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ (ไม่เกิน 1 ปี) 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บัตรหมดอายุ (เกิน 1 ปี)

1. แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด 
4. ทะเบียนบ้าน

ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. บัตรสูญหาย 1. แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่)‎
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด 
4. ทะเบียนบ้าน
เงินสด 25 หยวน
4. บัตรชำรุด 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
2. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด 
เงินสด 25 หยวน

5. เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
2. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด 
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือ เปลี่ยนที่อยู่
เงินสด 25 หยวน