นางสาว นภัสพร ภัทรีชวาล
MISS. NABHASPORN BHUTTARICHVAL
Consul-General