ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แห่งแพลตฟอร์มการสื่อสารการแนะนำจีน (China Recommendation) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมทั้งบันทึกถ่ายทำคลิปวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แห่งแพลตฟอร์มการสื่อสารการแนะนำจีน (China Recommendation) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมทั้งบันทึกถ่ายทำคลิปวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2564

30 ส.ค. 2564

38 view

        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะ ให้การต้อนรับนายหลี่ เสี้ยว ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แห่งแพลตฟอร์มการสื่อสารการแนะนำจีน (China Recommendation) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบันทึกถ่ายทำคลิปวีดิทัศน์ผ่านสื่อ China Recommendation และเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวของประเทศไทยในจังหวัดสุรินทร์
        China Recommendation เป็นสื่อของหน่วยงานรัฐบาลจีน ที่เชิญแขกสำคัญมาร่วมบันทึกถ่ายทำเป็นคลิปวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองหรือพื้นที่ในชุมชนนั้น ๆ ปัจจุบันมีการเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์แล้วกว่า 900 ตอน ซึ่งนโยบายในครั้งนี้เป็นการเลือกแนะนำประเทศไทย โดยมีกงสุลใหญ่ฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนใต้ของไทย ที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพ เหมาะกับการท่องเที่ยวและซื้อสินค้าพื้นบ้าน เช่น ผ้าไหม ชิมทุเรียน และสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวจีน ให้ได้รู้จักจังหวัดสุรินทร์มากยิ่งขึ้น
        นายหลี่ฯ แจ้งว่า หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย สามารถนำคลิปวีดิทัศน์ต่าง ๆ ของสื่อ China Recommendation ใช้ในการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ เพื่อแลกเปลี่ยนและแสดงภาพลักษณ์สู่สังคม เช่น หน่วยงานสายการบิน หน่วยงานรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนไทย หน่วยงานจีนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และมีความสนใจจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนจีนในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และอาจสร้างความร่วมมือในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองต่าง ๆ ในมณฑลซานตง และจังหวัดในประเทศไทย ทั้งความร่วมมือทางด้านการเมือง การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เป็นต้น
        การประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ในเรื่อง การนำศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล Local to global และสากลสู่ท้องถิ่น Global to local และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณ คุณธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ คุณอัครเดชา ฮวดคันทะ พนักงานการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีราวรรณ ศรีตะลานุคค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ช่วยในด้านข้อมูลและรูปภาพ มา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ