การยื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccination Certificate) ประกอบการขอรับใบรับรองเข้าประเทศไทย (COE)

การยื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccination Certificate) ประกอบการขอรับใบรับรองเข้าประเทศไทย (COE)

16 เม.ย. 2564

44 view

8._การยื่น_VaCCINE_Certificate