คำแนะนำการขอรับรองเอกสาร

                  การรับรองเอกสารแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

                  1. การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นจีน

                  2. การรับรองคำแปลเอกสารภาษาจีนเป็นไทย

                  3. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร โดยรับรองเฉพาะลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

 

รายละเอียดของการรับรองเอกสารแต่ละประเภท มีดังนี้

1. การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นจีน

                        สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีนสำหรับเอกสารราชการไทย ได้แก่

                  - เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

                  - เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียน รับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรองที่อำเภอออกให้ ฯลฯ

                  - เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ

                  - เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

 

ข้อแนะนำ

                  - ในการรับรองคำแปล ผู้ร้องจะต้องจัดทำคำแปลภาษาจีนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นที่มีความรู้เป็นผู้แปลก็ได้ โดยต้องพิมพ์มาให้เรียบร้อย และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ผู้ร้องสามารถ download แบบฟอร์มได้จาก 

Click ที่นี่  ตัวอย่างการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ   

                  - เอกสารราชการที่นำมารับรองคำแปลจะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น หากต้นฉบับเป็นสำเนา ต้องเป็นสำเนาที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากหน่วยราชการไทย เช่น สำนักงานเขต/อำเภอ แล้วเท่านั้น 

 

การยื่นคำร้อง (เวลายื่นคำร้อง 09.30 น. – 11.30 น.)

                  - ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

                  - กรอกคำร้องนิติกรณ์ ยื่นพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตร ประจำตัวประชาชน

Click ที่นี่สำหรับแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ 

                  - เอกสารต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด

                  - เอกสารต้นฉบับคำแปลภาษาจีน พร้อมสำเนา 1 ชุด

                  - ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 125 หยวน (ใช้เวลา 2 วันทำการ)

                     (รับเอกสารคือวันทำการถัดไป เวลา 14.00 น. – 15.00 น.) ไม่มีบริการด่วน

 

                  2. การรับรองคำแปลเอกสารภาษาจีนเป็นไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองคำแปล เอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทยสำหรับเอกสารที่แปลจากต้นฉบับที่ทางการจีนออกให้เท่านั้น ได้แก่

                  - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  ฯลฯ

                  - เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบคำสั่งศาลเรื่องหย่า รับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

                  - เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

                  - เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ

 

การยื่นคำร้อง (เวลายื่นคำร้อง 09.30 น. – 11.30 น.)

                  - ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

                  - กรอกคำร้องนิติกรณ์  ยื่นพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตร ประจำตัวประชาชน

                  - เอกสารต้นฉบับภาษาจีน พร้อมสำเนาที่ผ่านการรับรองจาก Notary Service Office: 公证处พร้อมสำเนา 1 ชุด

                  - เอกสารต้นฉบับคำแปลภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

                  - ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 125 หยวน (ใช้เวลา 2 วันทำการ)

                    (รับเอกสารคือวันทำการถัดไป เวลา 14.00 น. – 15.00 น.) ไม่มีบริการด่วน

 

                  3. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร 

                      สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อ (บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น) ในเอกสารราชการและเอกสารทั่วไป เช่น

                  - หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง หนังสือให้ความยินยอมให้คู่สมรสทำธุรกรรมทางการเงิน หนังสือมอบอำนาจต่าง ๆ เป็นต้น

 

การยื่นคำร้อง (เวลายื่นคำร้อง 09.30 น. – 11.30 น.)

                  - ยื่นคำร้องด้วยตนเอง

                  - กรอกคำร้องนิติกรณ์

                  - เอกสารหนังสือให้ความยินยอม หรือหนังสือมอบอำนาจที่จะเซ็น พร้อมสำเนา 1 ชุด

                  - สำเนาหนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด

                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด

                  - สำเนาบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน พร้อมสำเนา 2 ชุด

                  - ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 125 หยวน (ใช้เวลา 2 วันทำการ)

              (รับเอกสารคือวันทำการถัดไป เวลา 14.00 น. – 15.00 น.) ไม่มีบริการด่วน